גד ברזילי, "אחרים בתוכנו: משפט וגבולות פוליטיים לקהילה החרדית", עיוני משפט כז(2), 587-625, (2003).

אחרים בתוכנו: משפט וגבולות פוליטיים לקהילה החרדית

תקציר

מאמר זה מתמקד בחולשותיה של רב-תרבותיות ליברלית כתיאוריה של זכויות-אדם וכמסורת פוליטית, ובמיוחד מנתח את אי-יכולתה להכיל בתוכה פונדמנטליזם דתי. משמעויותיה של רב-תרבותיות בדמוקרטיות, שעה שאין עסקינן בקהילות ליברליות ובמיעוטים ליברליים, לא נבחנו עד כה לעומק הדרוש בספרות ההשוואתית והתאורטית והן במחקרים על החברה והמשפט בישראל. דילמה מרכזית היא כיצד ניתן לשמור על יכולתם של מיעוטים לא-ליברליים לעצב בדרכם שלהם, במסגרת הדמוקרטית, את פניה של המדינה שבה הם חיים. הזירה המשפטית היא שדה שבו המדינה, על מוסדותיה והאידאולוגיה שלה, מנסה להתערב בגבולות המיעוט, בעוד המיעוט מנסה לשמר ולקדם את הפרקטיקות הלא-ליברליות שלו במסגרת הדמוקרטית. הקונפליקט בין המדינה לבין המיעוט מעלה פעמים רבות שאלות עקרוניות על השונות בין דמוקרטיה, ליברליזם ורציונליות בעת המודרנית. קונפליקט זה מובנה ומקודם באמצעות השדה המשפטי.

זווית נוחה אך אקוטית של היחס בין דמוקרטיה, רב-תרבותיות ופונדמנטליזם דתי היא נושאו המרכזי של מאמר זה. בפרק הראשון מתקיים דיון תאורטי המסביר מדוע חולשותיה של התאוריה הליברלית בולטות ומצדיקות עיון בתאוריה חלופית של דמוקרטיה וזכויות-אדם. תוך כדי עיון ביקורתי בפסיקה התאורטית, המאמר מציע מסגרת חשיבה קהילתנית ביקורתית המבוססת על חלק מעקרונותיה של הגישה התאורטית הקומיוניטריסטית. טענתי המרכזית היא שכינון מסגרת תאורטית זו מסייע לפתח מסורת של זכויות-אדם המועילה גם לקבוצות בלתי שולטות (מיעוטים), וזאת יותר מאשר התאוריה הליברלית, לרבות זרמים ליברליים המייחסים חשיבות לרב-תרבותיות אך אינם מאפשרים הגנה מקיפה וקידום של מסורות אחרות מילברליזם בדמוקרטיה.

אירוע המחקר המרכזי שאני מטפל בו כאמצעי המחשה לטיעונים התאורטיים הוא פרשת בקבוקוני השמן של ש"ס משנת 1998, בעת הבחירות לרשויות המקומיות. ראשית, אתמקד בהתנגשויות בין משפט המדינה, על מרכיביו השונים, לבין קהילת המיעוט של חרדים מזרחיים בישראל, תוך הבהרת תרבותה המשפטית של קהילה זו. שנית, המאמר המצביע על קונפליקטים של ממש בדבר השונות ההכרחית בין דמוקרטיה, ליברליזם ורציונליות. שלישית, המאמר מנתח כיצד קונפליקטים אלה מיוצרים ובאים לידי ביטוי תוך כדי ניסיונותיה של קהילת המיעוט החרדית-מזרחית להתערב בעיצוב פניה של המדינה וניסיונותיו של משפט המדינה ונשאים פוליטיים במסגרתו ומחוצה לו לתייג גבולות תרבותיים שונים מאלה שקהילת המיעוט שואפת להם. רביעית, המאמר מציע מתווה של רב-תרבותיות קהילתנית המאפשרת העצמת הפרטים תוך כדי העצמתה של קהילת המיעוט. סיום המאמר בוחן את הלקחים התאורטיים המומחשים באמצעות אירוע הבקבוקונים בצל המשבר העולמי בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר 2001 והלמות הדי הקרב בין ליברליזם לפונדמנטליזם דתי. המאמר מסתיים בדברים אחדים ביחס לשאלה אם יש מקום לפחוד מפני פונדמנטליזם דתי בעידן של גלובליזציה ליברלית מונחית-ארצות-הברית, ומה על רב-תרבותיות בעולם חוצה גבולות של קהילות אמונה שונות; המאמר מייעץ על קו חשיבה חלופי גם בהקשר זה של זכויות-אדם.

לצפייה במאמר לחץ כאן