גד ברזילי, "מרכז נגד פריפריה: דיני "מניעת טרור" כפוליטיקה", פלילים ח, 229-249, (1999).

מרכז נגד פריפריה: דיני "מניעת טרור" כפוליטיקה

תקציר

חוקתיות במשטרים פוליטיים אינה קשורה בהכרח לקיומה של חוקה פורמלית כתובה. קיומה של חוקה כאמור קשור פעמים רבות דווקא להיעדר חוקתיות, ובמובן רחב יותר, חקיקה נרחבת אינה ערובה לשמירת זכויות אדם ואזרח. תופעה זו נכונה למשטרים דמוקרטיים ולא-דמוקרטיים כאחד. המקור האטימולוגי למושג "חוקתיות" שאוב מן המשפט האנגלי, ובאנגליה אין כידוע חוקה פורמלית בכתב. מהי אם-כן חוקתיות? ההגדרה הקולעת ביותר היא: הגבלות על שרירות-לב שלטונית. מכאן יש לגזור את חשיבותן של זכויות מיעוטים, בין שמדובר במיעוטים לאומיים ובין במיעוטים דתיים, אתניים, תרבותיים או פוליטיים. הגדרה זו של חוקתיות טומנת בחובה פרדוקס: כיצד מדינה שמייצרת משפט ומעצבת אותו יכולה להיות מוגבלת – אם בכלל – על-ידי אותו משפט? כיצד חוק המדינה מסוכל, אם בכלל, להגביל את מדינתו יוצרתו? האם דמוקרטיות אכן מתאפיינת בחוקתיות, שהינה מושג מרכזי של הקנון הליברלי, או הייתכן שחוק השלטון הוא התופעה המרכזית של המדינה המודרנית, ודמוקרטיות, בכלל זה?

מאמרי מוקדש לניתוח מרכיב מרכזי אחד של המשפט הישראלי: חקיקה למניעת טרור. במהלכו אראה כיצד חקיקה נגד טרור, "חקיקה למניעת טרור", נוגדת פעמים רבות חוקתיות. הניגוד שמצביע עליו בין חוקתיות לבין דיני מניעת טרור אינו נובע רק מפרשנויות יוריספרודנטליות, המביאות לידי מסקנות בעייתיות במסגרת הטקסט וההליכים המשפטיים המצוין; הניגוד כאמור נובע מן הפוליטיקה של המשפט.במילים אחרות: השפה, המוסדיות והתרבות הפוליטית, בעיקר בספירה של המדינה, ולא רק בספיקה זו הם הכוחות המרכזיים המסבירים כיצד חקיקה למניעת טרור הוא ניגוד לעקרונות של חוקתיות, במשמע חוקתיות דמוקרטית. שימו-לב: הכוחות הפוליטיים שאתייחס אליהם אינם מחוץ למשפט; הם מהווים חלק אינטגרלי ממנו. לכן יש להבין תופעות משפטיות באמצעות תיאוריות של מדינה וחברה, ואין אפשרות להבין פוליטיקה ללא מחקר המבוסס על דילמות ביחס לחוקתיות.

בחלקים הבאים של המאמר אתייחס למשפט ולביטחון לאומי כאל שני מרכיבים מרכזיים בהוויה הציבורית. הפעלה של דיני מניעת טרור בדמוקרטיות נעשית לכאורה כחלק מן המאמצים הקולקטיביים לסכל סכנות לביטחון הציבור. ממילא עלולה להשתמע הטענה כי דיני מניעת טרור מצויים בסירה המנותקת מן הפוליטיקה. כוונתי להראות כי ניתוח ביקורתי של משפט ופוליטיקה מוביל לממצאים שונים. אחר-כך אנתח את הפקידה למניעת טרור בישראל, וזאת מנקודת-ראות השוואתית. השלכות של דיני מניעת טרור על דמוקרטיות ייבחנו לקראת סוף המאמר. אסיים במסקנה ביחס לדיני מניעת טרור בעיתות של קונפליקטים פוליטיים קשים.

לצפייה במאמר לחץ כאן