"המלך אינו עירום-מדוע המשפט פוליטי?" , דין ודברים ד(1) 79-55 (2008)

המלך אינו עירום-מדוע המשפט פוליטי?

תקציר

מאמר זה מנתח מגוון של מחקרים כדי להפריך את המיתוס כאילו המשפט הוא ניטרלי מבחינה פוליטית. לצורך כך המאמר מנתח בדרך ביקורתית את הדרכים שבהן ניתן להראות מבחינה תיאורטית ואמפירית כיצד המשפט מתעצב ומקודם מתוך קשרי הגומלין עם כוח פוליטי. ראשית, המאמר מלמד באופן ביקורתי על חולשותיהן של גישות תיאורטיות, שטענו כאילו המשפט הוא אוטונומי מבחינה פוליטית, כאילו המשפט עצמאי ומשוחרר מהשפעת כוחות פוליטיים. שנית, המאמר מראה כיצד גישות ריאליסטיות, לפעמים רב תחומיות, האירו כמה מן הצדדים הפוליטיים של המשפט וניסו להבין כיצד, אם בכלל, המשפט מביא לידי שינוי חברתי. שלישית, כיוון שהמלך/המשפט אינו עירום, המאמר בוחן דילמה מרכזית – האם המשפט הוא מהפכני או התפתחותי ־ ומבהיר את חשיבותה ואת חסרונותיה של מוביליות משפטית. רביעית, המשפט נחשף ביתר שאת באמצעות ניתוח מחקרים המלמדים כיצד המשפט מושפע ממעמד חברתי, זהויות ותודעה חברתית וכיצד מעוצבות פרקטיקות משפטיות ברמות מקומיות, לאומיות וגלובליות. חמישית, המשפט מובן יותר כאשר מנתחים את משמעויותיו בהקשר של מגדר וזהויות מיניות. מגוון הגישות המנותחות במאמר זה מחייב שינויים בפרספקטיבות על האופן שבו משפט נלמד בישראל. כיוון שהמשפט הוא פוליטי, אני ממליץ על שאלות מחקר, שיחשפו לא רק את כללי המשחק הפוליטיים אלא דווקא ילמדו על המשפט כמרכיב בפוליטיקה, שמקדם ומכונן אינטרסים באמצעות התוויית קטגוריות נורמטיביות של אסור/רע ומותר/טוב המוטבעות בהדרגה בתודעה האנושית.

א. הנחות מוצא. ב. הפרדיגמות המחקריות: 1. האשליה כאילו משפט אינו פוליטי: המסורות של אוטונומיזם משפטי; 2. אסכולות הריאליזם המשפטי וסוגיית השינוי החברתי; 3. המשפט (הקיים) אינו מהפכני, אולי הוא התפתחותי: מוביליות משפטית; 4. המשפט בצלמנו הפוליטי –
תודעה, זהויות ומעמד חברתי; 5. המיניות של המשפט – לימודי מגדר, העדפות מיניות ומשפט; 6. אתניות ומרחב במשפט. ג. סיכום- פירוהדה על אתגרי המחקר של פוליטיקה ומשפט בישראל.

הקליקו כאן כדי לצפות במאמר זה